Personal

Personalen är Oxelösunds Båtvarv's viktigaste tillgång och det är av största vikt att alla känner sig delaktiga och förstår sin egen roll i verksamheten.

VD har det övergripande personalansvaret och det innefattar även beslut om utbildningar med mera. Utbildningsbehovet identifieras, planeras, genomförs och följs upp regelbundet. Identifiering av utbildningsbehov görs genom kompetensanalys och medarbetarsamtal. Medarbetarsamtal med hantverkare genomförs av VD. Kompetensanalysen arbetas det med löpande under året. Utbildningsbehovet sammanställs i en utbildningsplan som revideras vid behov, dock minst en gång per år.

Alla anställda har en befattningsbeskrivning. Detta är ett löst dokument och sparas av VD i en personalmapp.


Tillhörande dokument

Rutiner
Oxbv032 – Utbildning

Blankett
Oxbv033 – Utbildningsplan
Oxbv034 – Medarbetarsamtal