MED FOKUS PÅ MILJÖN

Miljön är viktig för oss, utan ett friskt hav har vi ingen hälsosam utveckling av sjöfarten vare sig för fritids- eller yrkesutövare. Ett steg för att minska vår påverkan på Östersjöns vatten är vår reningsanläggning som renar spolvatten från vår slip och de två nyanlagda tvättplattorna. För övrig verksamhet strävar vi efter att välja så miljövänliga alternativ som möjligt så vi fortsatt kan njuta av en rik fauna i vår vackra skärgård.

IMG_0720.JPG
 

MILJÖPOLICY

Vårt företag reparerar, förvarar och servar båtar inom yrkes- och nöjestrafik. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemen-samma miljö och klimatet på jorden. Oxelösunds Båtvarv ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen hantering av båtar på slip, reparationsarbeten, rengöring och service.

• Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i gällande miljölagstiftning och lyssna aktivt på våra kunders önskemål.

• Vi arbetar förebyggande och strävar efter att ständigt förbättra oss i miljöarbetet.

• Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.

• Vi ska i möjligaste mån välja leverantörer som arbetar aktivt med att förbättra sin miljöpåverkan.

• Vi strävar efter att minska vår totala energiförbrukning och söker aktivt bättre lösningar som är bättre för miljön där de det är ekonomiskt försvarbart.

• Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.

• Alla medarbetare är i förbättringsarbetet.

• Vi har analyserat vår miljöpåverkan och inom de prioriterade områdena arbetar vi med mål och handlingsplaner för att förbättra oss.

• Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete på vår hemsida och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

 

Vårt reningsverk

Reningverket har kapacitet att klara vår hantering av både yrkes- och fritidstrafik. Vattnetprocessas i flera steg. Först ett sedimenteringsteg i avrinningsrännan där grovt avfall sjunker ner till botten. Vattnet pumpas vidare upp till reningsverkets försat biotank där yterligare sedimentering sker. Därefter går vattnet igenom en oljeavskiljare och landar i enutjämningstank. Nu kommer en rad filtersteg där partiklar och föroreningar fälls ut. När spolvattnet gåttigenom hela processen rinner det tillbaka ut i Östersviken. Anläggningen är fortfarande i ett inköringskede då det är många tryckstyrda flöden som ska ställas in och anpassas efter verksamheten. Reningsverket och vrinningsrännans restprodukter hanteras som farligt avfall och skickas till deponi.

 

Avfall och sophantering

På varvsområdet finns en station för sopor och en för farligt avfall. Allt avfall ska sorteras och så mycket som möjligt gå till återvinning. Här finns kärl för: Komposterbara hushållssopor, papper, kartong, glas, metall (förpackningar), trä, metallskrot och hårda plastförpackningar. Det finns även en conteiner för brännbara sopor för övrigt avfall. I stationen för farligt avfall finns kärl för: spillolja, oljefilter, oljeindränkta trasor, batterier, aerosoler, glykol och lysrör.

Undrar du över något hjälper vi dig gärna så att soporna hamnar i rätt kärl.